WOLNE MIEJSCA!

Kurs z Wiedzy o Społeczeństwie w Alei Maturalnej przeznaczony jest dla licealistów. Matura z WOS-u nie jest obowiązkowa, ale jest niezbędna przy rekrutacji m.in. na prawo. Uczymy tego przedmiotu od 2005 r. (początek „Nowych Matur”) i w ciągu tego okresu średnie wyniki naszych Uczniów przedstawiają się następująco:

Matura podstawowa (240 Uczniów zapisanych nie później niż w październiku): 84%

Matura rozszerzona (201 Uczniów zapisanych nie później niż w październiku): 82%

Egzamin gimnazjalny (151 Uczniów. Część humanistyczna): 85%

Nie było ani jednego Ucznia, który by nie zaliczył któregokolwiek egzaminu!

Poniżej przedstawiamy wymagania dla Maturzystów w bieżącym roku szkolnym.

Wymagania egzaminacyjne

1.1. Ogólne informacje o egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie od roku szkolnego 2014/2015.

Od roku szkolnego 2014/2015 (W przypadku absolwentów techników – od roku szkolnego 2015/2016) egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. Do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.
Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach. Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie – podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych – nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego2.

1.2. Arkusz egzaminacyjny z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

Arkusz egzaminacyjny z wiedzy o społeczeństwie będzie zawierał około 30 zadań.  Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie.

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym:

a) będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne  i szczegółowe z podstawy programowej oraz aby odwoływały się do różnorodnej tematyki (społeczeństwo, polityka, prawo, stosunki międzynarodowe),

b) będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym np. umiejętność myślenia naukowego, uzyskiwania i interpretowania informacji, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,

c) będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi,

d) będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wyboru wielokrotnego, prawda / fałsz, na dobieranie, zdający wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowiedź samodzielnie.  W arkuszu będą przeważały zadania otwarte,

e) będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych,

f) będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu,  np. teksty (prawne, naukowe, publicystyczne), materiały statystyczne, mapy, rysunki itp.  
W poleceniu do każdego zadania występuje co najmniej jeden czasownik wskazujący czynność, jaką powinien wykonać zdający, aby poprawnie dane zadanie wykonać.  W przypadku zadań zamkniętych będą to najczęściej czasowniki takie jak „wybierz”  lub „podkreśl”. W przypadku zadań otwartych – katalog czasowników jest dużo szerszy,  a precyzyjne ich zrozumienie warunkuje poprawną realizację polecenia.

Zdający zna i rozumie zjawiska oraz procesy z następujących obszarów:
1) społeczeństwo,
2) polityka,
3) prawo,
4) problemy współczesnego świata,
które stosuje do opisu, wyjaśnienia i oceny poniższych zagadnień oraz problemów:

1) życie społeczne – formy, prawidłowości, instytucje,
2) społeczeństwo polskie – struktura i problemy,
3) naród, patriotyzm, nacjonalizm,
4) państwo – geneza, atrybuty, funkcje,
5) demokracja – zasady, wartości, procedury, instytucje,
6) polityka – ideologie i doktryny polityczne, partie polityczne, kultura polityczna,
7) ustrój Rzeczypospolitej Polskiej – konstytucja, organy władzy, samorząd terytorialny,

8) społeczeństwo obywatelskie – formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym,
9) prawo – funkcje, źródła, dziedziny, hierarchia norm prawnych,
10) sądy i trybunały w Polsce,
11) prawa człowieka i ich znaczenie we współczesnym świecie,
12) obywatel wobec prawa,
13) Polska w Europie,
14) Unia Europejska – instytucje, zasady działania,
15) stosunki, organizacje i instytucje międzynarodowe,
16) problemy współczesnego świata – konflikty, terroryzm, ubóstwo, choroby cywilizacyjne, planowanie własnej kariery zawodowej w związku z uwarunkowaniami pojawiającymi  się na rynku pracy

17) procesy społeczne, ruchy społeczne,
18) wartości społeczne – konflikty wartości,
19) społeczeństwo polskie – dynamika przemian, modernizacja,
20) historyczne i współczesne formy państw,
21) modele ustrojowe państw demokratycznych,
22) zagrożenia dla demokracji,
23) ustrój Rzeczypospolitej Polskiej – zasady funkcjonowania organów władzy publicznej,
24) zasady tworzenia i egzekwowania prawa,

25) prawa człowieka – generacje, procedury ich ochrony,
26) elementy prawa cywilnego, karnego i administracyjnego,
27) zjednoczona Europa – szanse i bariery rozwoju,
28) zasady polskiej polityki zagranicznej, wyzwania współczesności – globalizacja, migracje, ochrona środowiska naturalnego, genetyka.

Zdający ponadto:

1) dokonuje selekcji i porządkowania faktów,
2) korzysta z różnorodnych źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym,
3) odróżnia informacje o faktach od opinii,
4) lokalizuje ważne wydarzenia i postacie życia publicznego w czasie i przestrzeni,
5) wskazuje przyczyny i skutki różnych wydarzeń i procesów,
6) rozpoznaje problemy społeczności lokalnej, regionu, kraju i świata,
7) znajduje i czyta ze zrozumieniem przepisy prawne odnoszące się do danego problemu,
8) wypełnia druki urzędowe, sporządza różnego typu pisma.

9) dokonuje krytycznej analizy materiałów źródłowych,
10) analizuje stanowiska różnych stron debaty publicznej.

11) ocenia wydarzenia i procesy polityczne, społeczne,
12) formułuje i uzasadnia własne stanowisko w sprawach publicznych,
13) wskazuje propozycje rozwiązań problemów społeczności lokalnej, regionu, kraju i świata,
14) ocenia działania grup społecznych, władz i obywateli z punktu widzenia różnych wartości (np. demokracji, tolerancji),
15) wypowiada się w formach przyjętych w życiu publicznym (np. przemówienie, głos w dyskusji, petycja, list do redakcji, posła, radnego).

16) charakteryzuje dylematy życia zbiorowego we współczesnym świecie,
17) przedstawia propozycje planowania działań zmierzających do rozwiązania problemów społecznych i politycznych,
18) ocenia współczesne wydarzenia z punktu widzenia kultury i etyki życia publicznego.

Źródło: Oficjalna strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Menu Strony