WOLNE MIEJSCA!

Kursy językowe w Alei Maturalnej przeznaczone są dla wszystkich:) Matura z jednego wybranego języka nowożytnego jest obowiązkowa (zarówno pisemna jak i ustna). Najczęściej wybieranym językiem na maturze jest angielski, którego uczymy od 2005 r. (początek obowiązywania „Nowych Matur”) i w ciągu tego okresu średnie wyniki naszych Uczniów przedstawiają się następująco:

ANGIELSKI

NIEMIECKI

FRANCUSKI

WŁOSKI

HISZPAŃSKI

ROSYJSKI

Matura podstawowa (349 Uczniów zapisanych nie później niż w październiku): 86%

Matura rozszerzona (227 Uczniów zapisanych nie później niż w październiku): 80%

Egzamin gimnazjalny (91 Uczniów. Część językowa obowiązuje od 2010 r.): 83%

Nie było ani jednego Ucznia, który by nie zaliczył któregokolwiek egzaminu!

Poniżej przedstawiamy wymagania dla Maturzystów w bieżącym roku szkolnym.

Wymagania egzaminacyjne

Celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest ocena sprawności mówienia, rozumianej jako kompetencja komunikacyjna zdającego. Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych w tej części egzaminu określają wymagania ogólne i szczegółowe w podstawie programowej kształcenia ogólnego, tj.:

I. Znajomość środków językowych.

II. Tworzenie wypowiedzi.

III. Reagowanie na wypowiedzi.

IV. Przetwarzanie wypowiedzi.

Charakterystyka części ustnej:

Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut. Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, w obecności drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie. Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1. i 3. oraz materiał ikonograficzny do zadań 2. i 3.
Przebieg egzaminu oraz ogólna charakterystyka poszczególnych zadań:
– Czynności organizacyjne:
Po wylosowaniu zestawu zdający przystępuje do egzaminu. Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią.
– Rozmowa wstępna:

Egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami. Lista pytań do wyboru zamieszczona jest wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. Celem rozmowy jest umożliwienie zdającemu oswojenia się z sytuacją egzaminacyjną.
ok. 2 minut
– Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli:
Zdający ma ok. 30 sekund na zapoznanie się z poleceniem. Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role. Role przyjmowane przez zdającego odpowiadają doświadczeniom życiowym osoby nastoletniej lub stawiają go w sytuacjach, w jakich mógłby się znaleźć w przyszłości. W trakcie rozmowy zdający musi odnieść się do czterech elementów wskazanych w poleceniu i rozwinąć swoją wypowiedź w zadowalającym stopniu. Istotne jest również, aby zdający w sposób właściwy reagował na wypowiedzi egzaminującego.
maks. 4 minuty (wliczając czas na zapoznanie się z treścią zadania)

– Zadanie 2.  Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania:
Zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie. W opisie ilustracji zdający powinien określić miejsce, osoby oraz wykonywane przez nie czynności. Zdający odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego. Pytania są związane z tematyką ilustracji i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi.
maks. 3 minuty
– Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania:
Zdający ma czas ok. 1 minuty na zapoznanie się z poleceniem i materiałem stymulującym. Zdający wybiera element z materiału stymulującego, który – jego zdaniem – najlepiej spełnia warunki wskazane w poleceniu, i uzasadnia swoją decyzję. Zdający wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe elementy. Zdający odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego. Pytania są związane z tematyką materiału stymulującego i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi.
maks. 5 minut (wliczając czas na zapoznanie się z treścią zadania)

Część pisemna

Na poziomie podstawowym Uczeń zna:

(Do każdego działu dopisaliśmy kolorem czerwonym wymagania dodatkowe dla poziomu rozszerzonego!)

1) struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,
morfosyntaktycznym i leksykalnym, w zakresie następujących tematów:
a) człowiek – dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje,
b) dom – miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie mieszkania,

c) szkoła – przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne,
d) praca – popularne zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza,
e) życie rodzinne i towarzyskie – okresy życia, członkowie rodziny, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia,
f) żywienie – artykuły spożywcze, przygotowanie potraw, posiłki, lokale gastronomiczne,
g) zakupy i usługi – rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług,
h) podróżowanie i turystyka – środki transportu, baza noclegowa, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, wypadki i awarie,
i) kultura – podstawowe dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze,
j) sport – popularne dyscypliny sportu, podstawowy sprzęt sportowy, imprezy sportowe,
k) zdrowie – higieniczny tryb życia, podstawowe schorzenia, ich objawy i leczenie, niepełnosprawni, uzależnienia,
l) nauka, technika – odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych,
m) świat przyrody – klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe,
n) państwo i społeczeństwo – struktura państwa, urzędy, organizacje międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość,
o) elementy wiedzy o krajach obszaru językowego, którego język jest zdawany,

Słownictwo na poziomie rozszerzonym powinno być dużo bardziej rozbudowane.

2) zasady konstruowania różnych form prostych wypowiedzi:
a) ustnych – formy nawiązywania kontaktu z rozmówcą, przekazywania komunikatu i kończenia rozmowy,
b) pisemnych – ogłoszenia, notatki, ankiety, pocztówki, zaproszenia, listu prywatnego, prostego listu formalnego,

b) Zadający potrafi tworzyć dłuższe formy tekstu pisemnego, takie jak: rozprawki, recenzje, opowiadania, opisy.

.
3) podstawowe realia socjokulturowe danego obszaru językowego i Polski, z uwzględnieniem tematyki integracji europejskiej i kontekstu międzykulturowego.

4) Zdający umie wyodrębniać z tekstu czytanego oraz słuchanego ważne informacje.

Ponadto na poziomie rozszerzonym wymagana jest znajomość rozbudowanych struktur gramatycznych.

Źródło: Oficjalna strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Menu Strony