WOLNE MIEJSCA!

Kurs z historii w Alei Maturalnej przeznaczony jest dla gimnazjalistów, licealistów oraz studentów. Matura z historii nie jest obowiązkowa, ale jest niezbędna przy rekrutacji m.in. na prawo. Uczymy tego przedmiotu od 2005 r. (początek „Nowych Matur”) i w ciągu tego okresu średnie wyniki naszych Uczniów przedstawiają się następująco:

Matura podstawowa (341 Uczniów zapisanych nie później niż w październiku): 81%

Matura rozszerzona (197 Uczniów zapisanych nie później niż w październiku): 73%

Egzamin gimnazjalny (151 Uczniów. Część humanistyczna): 85%

Nie było ani jednego Ucznia, który by nie zaliczył któregokolwiek egzaminu!

Poniżej przedstawiamy wymagania dla Maturzystów w bieżącym roku szkolnym.

Wymagania egzaminacyjne

1.1. Ogólne informacje o egzaminie maturalnym z historii od roku szkolnego 2014/2015.

Od roku szkolnego 2014/2015 (W przypadku absolwentów techników – od roku szkolnego 2015/2016) egzamin maturalny z historii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. Do egzaminu z historii może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.
Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach. Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z historii – podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych  – nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.
1.2. Arkusz egzaminacyjny z historii na poziomie rozszerzonym.

Arkusz egzaminacyjny z historii będzie zawierał około 30 zadań. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie.

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym:

a) będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne  i szczegółowe z podstawy programowej;

b) będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, takie jak analiza, porównywanie, klasyfikacja, wnioskowanie, syntetyzowanie, uogólnianie;

c) będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi;

d) będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wyboru wielokrotnego, prawda / fałsz, na dobieranie, zdający wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowiedź samodzielnie.  W arkuszu będą przeważały zadania otwarte;

e) będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych;

f) będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu,  np. tekstu, mapy, diagramu, wykresu, tabeli, ilustracji, rysunku, tablicy genealogicznej;

g) będą uwzględniać pięć epok historycznych (starożytność, średniowiecze, dzieje nowożytne, wiek XIX oraz wiek XX), problematykę historii Polski i historii powszechnej, a także zagadnienia z zakresu historii politycznej, społeczno-gospodarczej oraz historii kultury.
Polecenie zawsze zawiera czasownik określający czynność, którą należy wykonać, rozwiązując zadanie. Zdający powinien dokładnie zrozumieć ten czasownik, aby poprawnie wykonać polecenie.

Maturzysta zna i rozumie:

Zdający zna faktografię i terminologię historyczną w stopniu umożliwiającym
rozumienie przeszłości w odniesieniu do:
1) państw – ich organizacji, struktury władzy, terytorium,
2) systemów politycznych,
3) struktury i organizacji społeczeństw,
4) życia gospodarczego,
5) wydarzeń politycznych i militarnych oraz konfliktów i kryzysów społecznych,
gospodarczych, religijnych i ideologicznych,
6) działalności najważniejszych postaci, dynastii, grup społecznych,
7) życia religijnego,
8) osiągnięć cywilizacyjnych,
9) osiągnięć kultury i sztuki, myśli politycznej, społecznej i filozoficznej,
które stosuje do opisu, wyjaśnienia i oceny poniższych zagadnień oraz problemów:

w wymiarze dziejów świata:
1) różnorodność cywilizacji świata w przeszłości i obecnie,

2) konflikty społeczne, wojny, ludobójstwo, w tym Holocaust,
3) przemiany form gospodarowania od czasów najdawniejszych po współczesną rewolucję techniczną oraz historyczny rozwój kultury materialnej,
4) rola państwa jako podstawowej formy zorganizowania społeczeństw i przemiany państw, w wymiarze dziejów Europy:
5) fundamenty Europy; jedność i różnorodność oraz przemiany ideowe, rola chrześcijaństwa w tworzeniu tożsamości europejskiej,
6) kształtowanie się narodów Europy i ich wkład w historię, współistnienie i konflikty pomiędzy państwami,
7) przemiany w obrębie struktur, świadomości i obyczajowości społeczeństw europejskich, w wymiarze historii Polski:
8) przemiany form państwa polskiego,
9) uwarunkowania i przeobrażenia polskiej świadomości narodowej i politycznej,
10) rola Polski w dziejach gospodarki i struktur społecznych Europy,
11) postawy jednostek oraz grup społecznych wobec potrzeb epok,
12) wielokulturowość w dziejach Polski, współistnienie religii i wyznań oraz znaczenie chrześcijaństwa, w tym Kościoła katolickiego.

13) umieszcza opisywane wydarzenia w czasie i w przestrzeni,
14) wskazuje przyczyny i skutki wydarzeń,
15) przeprowadza hierarchizację faktów,
16) uwzględnia zmiany zachodzące w czasie,
17) uogólnia fakty,

18) wskazuje cechy charakterystyczne poszczególnych epok i okresów historycznych,
19) korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy historycznej – wyszukuje informacje.

20) porównuje, czyli wskazuje różnice i podobieństwa między wydarzeniami historycznymi,
21) formułuje oceny,
22) uzasadnia sformułowane oceny.

Ponadto uczeń zna i rozumie:

1) trwałe osiągnięcia cywilizacji starożytnych
i religie starożytnego Wschodu,

2) przemiany ustrojowe w Grecji i w Rzymie,
3) powstanie i rozwój religii monoteistycznych,
4) kręgi cywilizacji średniowiecznych; Europa a inne cywilizacje,
5) znaczenie chrześcijaństwa w cywilizacjach średniowiecznej Europy,
6) funkcjonowanie władzy i struktura społeczeństw średniowiecznych,
7) powstanie i rozwój Polski w wiekach średnich oraz znaczenie chrześcijaństwa dla powstania i rozwoju państwowości i kultury polskiej,
8) cywilizacyjne przemiany w Europie od odrodzenia do oświecenia,
9) nowe horyzonty; Europa wobec odmiennych kultur i systemów wartości,
10) przeobrażenia chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku,
11) powstanie nowożytnej państwowości,
12) uwarunkowania potęgi i upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
13) rewolucja przemysłowa i jej następstwa,
14) mapa polityczna XIX- wiecznej Europy i świata,
15) przemiany świadomości Europejczyków,
16) procesy demokratyzacyjne i parlamentaryzm w XIX wieku,
17) społeczeństwo polskie bez własnego państwa,
18) I i II wojna światowa – geneza, charakter i następstwa konfliktów,
19) systemy totalitarne i ich zbrodniczy charakter,
20) funkcjonowanie demokracji w XX wieku,
21) ewolucja stosunków międzynarodowych i ich charakter oraz struktury ponadnarodowe w polityce i gospodarce,
22) rewolucja techniczna w XX wieku,
23) przemiany w sferze kultury; sobór watykański II i encykliki papieskie,
24) Rzeczpospolita między okresem zniewolenia a niepodległością.

25) korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy historycznej – wyszukuje i interpretuje informacje zgodnie z warsztatem historycznym,

26) wskazuje związki pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego (polityką, gospodarką, kulturą) w przeszłości.

27) porównuje, czyli wskazuje różnice i podobieństwa między zjawiskami i procesami,
28) krytycznie analizuje i ocenia różne interpretacje historii.

Źródło: Oficjalna strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Menu Strony