BRAK MIEJSC! 

Kurs w Alei Maturalnej z Historii Sztuki przeznaczony jest tylko dla Maturzystów. Po maturze z tego przedmiotu możesz ubiegać się o indeks na wielu kierunkach Akademii Sztuk Pięknych czy Uniwersytetów. Uczymy tego przedmiotu od 2005 r. (początek „Nowych Matur”) i w ciągu tego okresu średnie wyniki naszych Uczniów przedstawiają się następująco:

Matura podstawowa (37 Uczniów zapisanych nie później niż w październiku): 72%

Matura rozszerzona (18 Uczniów zapisanych nie później niż w październiku): 73%

Nie było ani jednego Ucznia, który by nie zaliczył któregokolwiek egzaminu!

Poniżej przedstawiamy wymagania dla Maturzystów w bieżącym roku szkolnym.

Wymagania egzaminacyjne:

Na poziomie podstawowym Uczeń powinien:

1) znać epoki, style, kierunki i dzieła sztuki w zakresie sztuk plastycznych oraz ich chronologię:
a) rozróżniać epoki, style i kierunki sztuk plastycznych oraz umieszczać je we właściwym porządku chronologicznym,
b) identyfikować dzieła sztuki, przyporządkować je właściwym autorom oraz wskazać czas i miejsce, z którymi są związane,

2) znać podstawowe gatunki, techniki oraz terminy sztuk plastycznych:
a) rozróżniać gatunki sztuki oraz techniki sztuk plastycznych,
b) poprawnie stosować terminy z zakresu sztuk plastycznych,

3) znać podstawowe tematy ikonograficzne.

4) wyjaśnić związki i różnice między epokami, stylami i kierunkami sztuki,
5) opisać dzieła sztuki pod względem formy i treści,
6) rozumieć powiązania i zależności między zjawiskami artystycznymi a miejscem i czasem ich powstania – dostrzegać i określć zależności dzieła sztuki od jego funkcji i środowiska powstania,
7) dokonać analizy formalnej dzieła sztuki (np. w architekturze: układ przestrzenny, plan, bryła, konstrukcja, dekoracja; w rzeźbie: bryła, kompozycja, faktura; w malarstwie: kompozycja, kolor, światłocień, perspektywa).

8) przeprowadzić analizę porównawczą dzieł na podstawie podanych przykładów.

Na poziomie rozszerzonym Uczeń powinien umieć to co na poziomie podstawowym plus:

1) opisać dzieła sztuki pod względem formy i treści na tle zjawisk artystycznych i prądów epoki,
2) rozumieć powiązania i zależności między zjawiskami artystycznymi, miejscem i czasem ich powstania – dostrzegać
i określać zależności dzieła sztuki od sytuacji społeczno-politycznej, ośrodków kulturotwórczych, centrów religijnych oraz instytucji życia
artystycznego,
3) wykazać różnice i podobieństwa między dziełami sztuki powstałymi w różnych epokach,
4) interpretować podstawowe tematy i treści dzieła sztuki.

5) przeprowadzić analizę porównawczą dzieł, stylów i kierunków na podstawie podanych lub samodzielnie dobranych przykładów,
2) krytycznie ocenić dzieła lub zjawiska w sztuce pod względem artystycznym oraz uzasadnić swoje zdanie,
3) wartościować zjawiska artystyczne i dzieła sztuki, uwzględniając treści oraz środki wyrazu, uzasadniając swoje zdanie na podstawie trafnie dobranych przykładów.

Źródło: Oficjalna strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Menu Strony