WOLNE MIEJSCA!

Kurs z geografii w Alei Maturalnej przeznaczony jest dla gimnazjalistów, licealistów oraz studentów. Matura z geografii nie jest obowiązkowa. Przydaje się jednak w rekrutacji na kilka ciekawych kierunków (np. turystyka, architektura). Uczymy tego przedmiotu od 2005 r. (początek „Nowych Matur”) i w ciągu tego okresu średnie wyniki naszych Uczniów przedstawiają się następująco:

Matura podstawowa (303 Uczniów zapisanych nie później niż w październiku): 86%

Matura rozszerzona (255 Uczniów zapisanych nie później niż w październiku): 79%

Egzamin gimnazjalny (160 Uczniów. Przed rokiem 2012 egzamin z części matematyczno-przyrodniczej): 84%

Nie było ani jednego Ucznia, który by nie zaliczył któregokolwiek egzaminu!

Poniżej przedstawiamy wymagania dla Maturzystów w bieżącym roku szkolnym.

Wymagania egzaminacyjne

1.1. Ogólne informacje o egzaminie maturalnym z geografii od roku szkolnego 2014/2015.

Od roku szkolnego 2014/2015 (W przypadku absolwentów techników – od roku szkolnego 2015/2016) egzamin maturalny z geografii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. Do egzaminu z geografii może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.  W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać z linijki, lupy i kalkulatora.
Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach. Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z geografii – podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych  – nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego2.

1.2. Arkusz egzaminacyjny z geografii na poziomie rozszerzonym.

Arkusz egzaminacyjny z geografii będzie zawierał około 50 zadań. Przy numerze każdego zadania podana zostanie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne  jego rozwiązanie.

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym:

a) będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne  wymagania ogólne  i szczegółowe z podstawy programowej,

b) będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym np. analizowanie współzależności elementów lub procesów w środowisku geograficznym oraz związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych,

c) będą odnosić się do zagadnień w skali od lokalnej do globalnej ze szczególnym uwzględnieniem Polski,

d) będą uwzględniać informacje o aktualnych wydarzeniach, zjawiskach i procesach, które zachodzą w środowisku geograficznym,

e) będą wymagały – ze względu na interdyscyplinarność geografii jako nauki  – wykorzystania  i integrowania wiedzy z różnych dziedzin nauk, np. przyrodniczych, takich jak biologia, chemia, fizyka,

f) będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi, np. mogą polegać na zaznaczeniu poprawnej odpowiedzi, zapisie wypowiedzi, uzupełnieniu rysunku lub schematu, wykonaniu obliczeń,

g) będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wyboru wielokrotnego zdający wybiera odpowiedź z podanych opcji, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowiedź samodzielnie,

h) będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych,

i) będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu,  np. barwnej mapy szczegółowej, map tematycznych, map przeglądowych, wykresów, tabel statystycznych, tekstów źródłowych, zdjęć, w tym lotniczych i satelitarnych  oraz schematów, profili i przekrojów.

Część materiałów źródłowych zostanie przedstawiona w postaci barwnej jako załącznik do wybranych zadań.
W poleceniu do każdego zadania wystąpi co najmniej jeden czasownik wskazujący czynność, jaką powinien wykonać zdający, aby poprawnie wykonać dane zadanie. W przypadku zadań zamkniętych będą to najczęściej czasowniki takie jak „zaznacz”, „podkreśl”, „dobierz”, „przyporządkuj”. W przypadku zadań otwartych – katalog czasowników jest dużo szerszy,  a precyzyjne ich zrozumienie warunkuje poprawną realizację polecenia.

Maturzysta zna i rozumie:

1) funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi – zjawiska, procesy, wzajemne zależności, zmienność środowiska w czasie i przestrzeni, równowaga ekologiczna,
2) funkcjonalne i przestrzenne powiązania oraz wzajemne zależności w systemie człowiek-przyroda-gospodarka,
3) typy gospodarowania w środowisku i ich następstwa,
4) przyczyny i skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności na Ziemi,
5) problemy demograficzne społeczeństw,
6) współczesne migracje ludności,
7) procesy przekształcania sieci osadniczej,
8) przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne świata, takie jak: modernizacja, restrukturyzacja, globalizacja,
9) konflikty zbrojne i inne zagrożenia społeczno-ekonomiczne; procesy przechodzenia od izolacji do integracji; zagadnienia współpracy między społecznościami; procesy integracji i dezintegracji w Europie (ze szczególnym uwzględnieniem roli Polski),
10) możliwości rozwoju turystyki i rekreacji wynikające z uwarunkowań przyrodniczych, społeczno– ekonomicznych i kulturowych.

11) metody badań geograficznych,
12) system przyrodniczy Ziemi,
13) system społeczno–gospodarczy świata:
a) ludność,
b) gospodarcza działalność człowieka i współczesne tendencje gospodarki światowej,
c) rozwój społeczno–gospodarczy,
d) wybrane zagadnienia geografii politycznej (w tym elektoralnej),
14) relacje człowiek a środowisko:
a) zmiany tych relacji na różnych etapach rozwoju społeczno– gospodarczego oraz zmiany poglądów na temat tych relacji,
b) globalne i regionalne problemy środowiskowe, przykłady międzynarodowej i regionalnej współpracy w ich rozwiązywaniu,
c) geograficzne uwarunkowania stanu zdrowotnego ludności na wybranych przykładach.

Zdający ponadto:

15) odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych kryteriów,
16) wskazuje możliwości zastosowania informacji geograficznych w celu rozwiązywania zadań praktycznych,
17) przedstawia zjawiska, procesy i zależności na przykładzie wskazanego obszaru, korzystając z podanych źródeł informacji geograficznych.

18) przedstawia na wybranych przykładach przestrzenne powiązania i zależności w systemie człowiek–przyroda–gospodarka,
19) charakteryzuje na przykładach wybranych obszarów problemy istniejące w środowisku geograficznym,
20) proponuje rozwiązania problemów istniejących w środowisku geograficznym w różnych skalach w znanych sytuacjach.

Źródło: Oficjalna strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Menu Strony