WOLNE MIEJSCA!

Kurs z fizyki w Alei Maturalnej przeznaczony jest dla gimnazjalistów, licealistów oraz studentów. Matura z fizyki i astronomii nie jest obowiązkowa, ale otwiera ona drogę na studia techniczne (głównie politechniki). Uczymy tego przedmiotu od 2005 r. (początek „Nowych Matur”) i w ciągu tego okresu średnie wyniki naszych Uczniów przedstawiają się następująco:

Matura podstawowa (248 Uczniów zapisanych nie później niż w październiku): 75%

Matura rozszerzona (112 Uczniów zapisanych nie później niż w październiku): 74%

Egzamin gimnazjalny (160 Uczniów. Przed rokiem 2012 egzamin z części matematyczno-przyrodniczej): 84%

Nie było ani jednego Ucznia, który by nie zaliczył któregokolwiek egzaminu!

Poniżej przedstawiamy wymagania dla Maturzystów w bieżącym roku szkolnym (można zdawać już tylko na jednym, rozszerzonym w praktyce, poziomie):

Wymagania egzaminacyjne

Opis egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym

1.1. Ogólne informacje o egzaminie maturalnym z fizyki od roku szkolnego 2014/2015.

Od roku szkolnego 2014/20151 egzamin maturalny z fizyki może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. Do egzaminu z fizyki może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.  W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać z Karty wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki oraz z linijki i kalkulatora.
(W przypadku absolwentów techników – od roku szkolnego 2015/2016. )
Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach. Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z fizyki – podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych  – nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.
1.2. Arkusz egzaminacyjny z fizyki na poziomie rozszerzonym.

Arkusz egzaminacyjny z fizyki będzie zawierał od 20 do 30 zadań. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne  jego rozwiązanie. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym:

a) będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne  i szczegółowe z podstawy programowej,

b) będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym np. rozumowanie wymagające krytycznego myślenia, wykrywanie współzależności elementów lub procesów albo związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych,

c) będą sprawdzały umiejętność stosowania prostych zależności, interpretacji zjawisk, algebraicznej analizy wyrażeń wiążących wielkości fizyczne oraz wyciągania  i formułowania wniosków,

d) mogą odwoływać się do kilku wymagań szczegółowych w ramach jednego wymagania ogólnego,

e) będą sprawdzały, pomijaną dotychczas, umiejętność posługiwania się informacjami pochodzącymi z analizy przedstawionych tekstów popularnonaukowych,

f) będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi,

g) będą miały formę zamkniętą lub otwartą; w zadaniach zamkniętych zdający dokonuje wyboru odpowiedzi z podanych opcji, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowiedź samodzielnie,  będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych,

h) będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu,  np. zwartych fragmentów artykułów popularnonaukowych, wykresów, schematów, tabel  z danymi.
W poleceniu do każdego zadania występuje co najmniej jeden czasownik wskazujący czynność, jaką powinien wykonać zdający. W przypadku zadań zamkniętych będą  to najczęściej czasowniki takie jak „wybierz”, „podkreśl”, „zaznacz”, „uzupełnij”.  W przypadku zadań otwartych precyzyjne zrozumienie wymaganej czynności warunkuje poprawną realizację polecenia. Podany poniżej wykaz obejmuje przykładowe czynności wraz z ich ogólną charakterystyką. Wykaz nie wyczerpuje wszystkich możliwości.

Opis egzaminu (czyli co czeka maturzystę:)
a) rozróżnianie i definiowanie pojęć , znajomość, rozróżnianie i posługiwanie się pojęciami,

b) przedstawianie jednostek wielkości fizycznych,

c) opis procesów i zjawisk fizycznych , wyjaśnianie przebiegu zjawisk i procesów w oparciu  o znajomość praw je opisujących,

d) przykłady zastosowania praw,

e) opisywanie budowy i zasady działania urządzeń, analiza lub opis wybranych fragmentów artykułów popularnonaukowych, przedstawianie własnymi słowami głównych tez podanego tekstu popularnonaukowego z dziedziny fizyki lub astronomii, ewentualne przeniesienie języka potocznego  na poprawny merytorycznie,

f) rozwiązywanie postawionego problemu na podstawie przedstawionych informacji oraz ich przetwarzanie,

g) analiza zjawisk, znajdowanie modelu zjawiska, obliczanie  i szacowanie wartości, rysowanie i sporządzanie wykresów,

h) budowa prostych modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk,

i) tworzenie modelu opisowego przedstawionego procesu  w oparciu o wymagane, znane zjawiska fizyczne, tworzenie formuł matematycznych łączących kilka zjawisk,

j) planowanie i opis wykonania doświadczeń,

k) postawienie problemu oraz opisanie metody pomiarowej pozwalającej na jego rozwiązanie, analiza wyników, obliczanie i uwzględnianie niepewności pomiarowych, wykonywanie i analiza wykresów (w przypadku zależności liniowych wykres powinien być wykonany przy użyciu linijki),

l) wnioskowanie i uzasadnianie,

ł) podanie związków przyczynowo-skutkowych (rozpoznanie przyczyny i skutku oraz wskazanie drogi, która prowadzi  od przyczyny do skutku) w oparciu o prawa i zasady fizyki.

Źródło: Oficjalna strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Menu Strony