WOLNE MIEJSCA!

Kurs z chemii w Alei Maturalnej przeznaczony jest dla gimnazjalistów, licealistów oraz studentów. Matura z chemii nie jest obowiązkowa, ale otwiera ona drogę na studia techniczne (głównie politechniki) oraz medyczne. Uczymy tego przedmiotu od 2005 r. (początek „Nowych Matur”) i w ciągu tego okresu średnie wyniki naszych Uczniów przedstawiają się następująco:

Matura podstawowa (170 Uczniów zapisanych nie później niż w październiku): 77%

Matura rozszerzona (129 Uczniów zapisanych nie później niż w październiku): 75%

Egzamin gimnazjalny (160 Uczniów. Przed rokiem 2012 egzamin z części matematyczno-przyrodniczej): 84%

Nie było ani jednego Ucznia, który by nie zaliczył któregokolwiek egzaminu!

Poniżej przedstawiamy wymagania dla Maturzystów w bieżącym roku szkolnym.

Wymagania egzaminacyjne

1.1. Ogólne informacje o egzaminie maturalnym z chemii od roku szkolnego 2014/2015.

Od roku szkolnego 2014/2015 (W przypadku absolwentów techników – od roku szkolnego 2015/2016.) egzamin maturalny z chemii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. Do egzaminu z chemii może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w szkole w zakresie rozszerzonym. W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać z Karty wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, linijki oraz z kalkulatora prostego.   
Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach. Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z chemii – podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych  – nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego2. 

1.2. Arkusz egzaminacyjny z chemii na poziomie rozszerzonym.

Arkusz egzaminacyjny z chemii będzie zawierał około 45 zadań. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne  jego rozwiązanie.

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym:

a) będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne  i szczegółowe z podstawy programowej,

b) będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym umiejętność myślenia naukowego, projektowania doświadczeń i analizy wyników,

c) będą zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi, 

d) będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, na dobieranie, zdający wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych – zdający samodzielnie formułuje odpowiedź związaną na przykład z podaniem wzorów chemicznych, równań reakcji chemicznych, obliczeń, wypowiedzi słownych; w arkuszu będą przeważały zadania otwarte,  będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych, 

e) będą odnosiły się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu,  np. przedstawionych wykresów, rysunków, tabel, schematów itp.   
W poleceniu do każdego zadania występuje co najmniej jeden czasownik wskazujący czynność, jaką powinien wykonać zdający, aby poprawnie rozwiązać dane zadanie.  W przypadku zadań zamkniętych będą to najczęściej czasowniki takie jak „wybierz”, „podkreśl”, „zaznacz”. W przypadku zadań otwartych – katalog czasowników jest dużo szerszy, a precyzyjne ich zrozumienie warunkuje poprawną realizację polecenia.

Maturzysta:

1) zna i rozumie prawa, pojęcia i zjawiska chemiczne, posługuje się terminologią i symboliką chemiczną związaną z:
a) budową atomu, izotopami i promieniotwórczością naturalną,
b) wiązaniami chemicznymi,
c) molem substancji chemicznej,
d) pierwiastkami i związkami chemicznymi,
e) typami reakcji chemicznych,
f) roztworami wodnymi i ich stężeniem,
g) dysocjacją jonową i reakcjami zobojętnienia i strącania osadów,
h) reakcjami utleniania i redukcji,
i) węglowodorami i ich pochodnymi,
j) budową atomu w jakościowym ujęciu mechaniki kwantowej, izotopami i promieniotwórczością sztuczną,
k) szybkością reakcji chemicznych, katalizą,
l) układami koloidalnymi,
ł) elektrolitami, dysocjacją jonową oraz reakcjami zachodzącymi w roztworach wodnych,
m) ogniwami galwanicznymi i elektrolizą,
n) szeregiem homologicznym,
0) izomerią związków organicznych,

2) opisuje właściwości najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych oraz ich zastosowania:
a) właściwości fizyczne i chemiczne metali i niemetali (sodu, potasu, magnezu, wapnia, glinu, cynku, żelaza, miedzi, wodoru, tlenu, azotu, chloru, bromu, węgla, krzemu, fosforu, siarki),

b) właściwości fizyczne i chemiczne tlenków wymienionych w lit. a metali i niemetali, wodorków niemetali (tlenu, azotu, chloru, bromu, siarki), najważniejszych zasad, kwasów i soli, węglowodorów i ich pochodnych,
c) zastosowania poznanych substancji chemicznych i zagrożenia powodowane niewłaściwym ich wykorzystaniem,

d) właściwości fizyczne i chemiczne metali (chromu, manganu, srebra),
e) właściwości fizyczne i chemiczne tlenków wymienionych metali, wodorków, wodorotlenków, kwasów i soli, węglowodorów i ich pochodnych,

3) przedstawia i wyjaśnia zjawiska i procesy chemiczne:
a) zapisuje równania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej i jonowej,
b) interpretuje jakościowo i ilościowo równania reakcji chemicznych,
c) opisuje efekty energetyczne przemian,
d) określa czynniki wpływające na przebieg reakcji chemicznych.

Uczeń ponadto odczytuje i analizuje informacje przedstawione w formie:
a) tekstu o tematyce chemicznej,
b) tablic chemicznych, tabeli, wykresu, schematu, rysunku,
c) uzupełnia brakujące informacje na podstawie analizy tablic chemicznych, tabeli, wykresu, schematu, rysunku i tekstu,
d) selekcjonuje, porównuje informacje,
e) przetwarza informacje według podanych zasad:
– konstruuje schematy, rysunki, tabele, wykresy,
–  formułuje opisy przedstawionych zjawisk, procesów,
f) wykonuje obliczenia chemiczne:
– z zastosowaniem pojęcia mola i objętości molowej,
–  stechiometryczne,
– związane ze stężeniem procentowym i stężeniem molowym roztworu.
– związane z izotopami i przemianami promieniotwórczymi,
– z zastosowaniem warunków standardowych i warunków normalnych,
– związane z rozpuszczalnością, przeliczaniem stężeń,
– związane z SEM ogniwa oraz z zastosowaniem praw elektrolizy,
– związane ze stałą równowagi, stałą i stopniem dysocjacji, prawem rozcieńczeń Ostwalda, pH roztworu,
– związane z szybkością reakcji chemicznej,
– związane z efektami energetycznymi przemian.

4) wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe w zakresie: podobieństw i różnic we właściwościach pierwiastków, zależności między budową substancji a jej właściwościami oraz przemian chemicznych,
a) jak na poziomie podstawowym
b) planuje typowe eksperymenty i przewiduje obserwacje,
c) planuje eksperymenty i przewiduje obserwacje,
d) interpretuje informacje oraz formułuje wnioski.

Źródło: Oficjalna strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Menu Strony