WOLNE MIEJSCA!

Kurs z biologii w Alei Maturalnej przeznaczony jest dla gimnazjalistów, licealistów oraz studentów. Matura z biologii nie jest obowiązkowa, ale jest niezbędna przy rekrutacji m.in. na medycynę. Uczymy tego przedmiotu od 2005 r. (początek „Nowych Matur”) i w ciągu tego okresu średnie wyniki naszych Uczniów przedstawiają się następująco:

Matura podstawowa (160 Uczniów zapisanych nie później niż w październiku): 86%

Matura rozszerzona (136 Uczniów zapisanych nie później niż w październiku): 83%

Egzamin gimnazjalny (160 Uczniów. Przed rokiem 2012 egzamin z części matematyczno-przyrodniczej): 84%

Nie było ani jednego Ucznia, który by nie zaliczył któregokolwiek egzaminu!

Poniżej przedstawiamy wymagania dla Maturzystów w bieżącym roku szkolnym.

Wymagania egzaminacyjne

1.1. Ogólne informacje o egzaminie maturalnym z biologii od roku szkolnego 2014/2015.

Od roku szkolnego 2014/2015 (W przypadku absolwentów techników – od roku szkolnego 2015/2016.) egzamin maturalny z biologii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa  180 minut. Do egzaminu z biologii może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.
W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać z zestawu tablic wspólnego dla trzech przedmiotów przyrodniczych – biologii, chemii i fizyki, oraz prostego kalkulatora.
Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach. Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z biologii – podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych – nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego2.

1.2. Arkusz egzaminacyjny z biologii na poziomie rozszerzonym.

Arkusz egzaminacyjny z biologii będzie zawierał około 25 zadań. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie.
Zadania w arkuszu egzaminacyjnym:

a) będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne  i szczegółowe z podstawy programowej, będą sprawdzały zarówno wiedzę, jak i rozmaite umiejętności zdającego;

b) będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym np.

– wyjaśniania procesów i zjawisk oraz zależności budowy i funkcjonowania organizmów od środowiska ich życia,

– przedstawiania związków przestrzennych między elementami układów żywych  i związków czasowych, czyli sekwencji zdarzeń w różnych procesach biologicznych, a także związków między strukturą i funkcją na różnych poziomach organizacji życia,

– przetwarzania informacji biologicznych z postaci liczbowej w postać wykresu lub diagramu, z postaci tekstu do postaci schematu lub tabeli, albo w jeszcze inny sposób, jak też ich porządkowania chronologicznego, przestrzennego, czy przyczynowo- skutkowego,

– wykazywania związku obecnej różnorodności życia z przebiegiem procesu ewolucji,

– analizy eksperymentu – sposobu jego planowania, przeprowadzania, stawianych hipotez i wniosków formułowanych na podstawie dołączonych wyników,

– prowadzenia rozumowania opartego na treściach biologicznych, w tym – objaśniania  i krytycznej oceny podanych informacji, wyjaśniania związków przyczynowo- skutkowych pomiędzy faktami, formułowania opinii i wniosków w związku  z przedstawionymi w zadaniu informacjami, dobierania właściwych argumentów na poparcie swych stwierdzeń;

c) będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi;

d) będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz, na dobieranie, zdający wybiera jedną lub więcej z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowiedź samodzielnie.  W arkuszu będą przeważały zadania otwarte;

e) będą występowały pojedynczo, ale wiele zadań będzie zawierało po kilka poleceń odnoszących się do tego samego materiału źródłowego i będzie można uzyskać za nie po kilka punktów, a do ich rozwiązania niezbędna będzie umiejętność integrowania  i wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin biologii;  będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu,  np. tekstu, fotografii, rysunku, schematu, wykresu, diagramu, zestawu liczb (ujętych  w tabeli lub podanych inaczej).
W poleceniu do każdego zadania występuje co najmniej jeden czasownik wskazujący czynność, jaką powinien wykonać zdający, aby poprawnie dane zadanie wykonać.  W przypadku zadań zamkniętych będą to najczęściej czasowniki takie jak: „wybierz”, „podkreśl”, „zaznacz”. W przypadku zadań otwartych katalog czasowników jest dużo szerszy, a precyzyjne ich zrozumienie warunkuje poprawną realizację polecenia.

Maturzysta:

1) opisuje budowę i funkcje organizmu człowieka:
a) opisuje budowę organizmu człowieka lub nazywa elementy budowy przedstawione na ilustracji,
b) przedstawia zależności pomiędzy poszczególnymi strukturami,
c) opisuje funkcje poszczególnych struktur,

d) opisuje obiekt biologiczny lub nazywa elementy jego budowy przedstawione na ilustracji,
e) przedstawia zależności pomiędzy strukturami należącymi do różnych poziomów organizacji życia,
f) opisuje funkcje poszczególnych struktur lub obiektów biologicznych,

2) przedstawia związki między strukturą i funkcją w organizmie człowieka:
a) określa cechy budowy człowieka, stanowiące przystosowanie do pełnionych funkcji, wyjaśnia ich znaczenie,
b) analizuje podobieństwa i różnice pomiędzy strukturami pełniącymi podobne i różne funkcje w organizmie człowieka,

c) określa cechy budowy, stanowiące przystosowanie do pełnionych funkcji, wyjaśnia ich znaczenie,
d) analizuje podobieństwa i różnic pomiędzy strukturami pełniącymi podobne i różne funkcje,

3) przedstawia i wyjaśnia zależności pomiędzy organizmem i środowiskiem:
a) analizuje wpływ człowieka na środowisko,
b) opisuje elementy środowiska i wyjaśnia relacje pomiędzy nimi,
c) określa wpływ czynników środowiska na stan zdrowia i czynności życiowe człowieka,

d) charakteryzuje środowiska życia organizmów,
e) określa związek między środowiskiem życia a budową i czynnościami życiowymi organizmów,
f) wyjaśnia podobieństwa i różnice w przystosowaniach organizmów do różnych środowisk,

4) przedstawia i wyjaśnia zjawiska oraz procesy biologiczne:
a) opisuje zjawiska i procesy biologiczne lub nazywa elementy procesów przedstawionych na ilustracji,
b) wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne, zachodzące w organizmie człowieka lub środowisku, określa ich znaczenie,
c) opisuje i wyjaśnia zasady dziedziczenia cech i wynikające z nich konsekwencje dla człowieka.

d) wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne, zachodzące na różnych poziomach organizacji życia, określa ich znaczenie,
e) opisuje i wyjaśnia zjawiska: zmienności, dziedziczenia i ewolucji oraz relacje między nimi.

5) odczytuje informacje przedstawione w formie:
a) tekstu o tematyce biologicznej,
b) tabeli, wykresu, schematu, rysunku,

6) selekcjonuje, porównuje informacje:
a) porządkuje informacje według wskazanego kryterium,
b) określa podobieństwa i różnice,
c) dobiera i stosuje kryteria selekcji i porównywania,

7) przetwarza informacje według podanych zasad:
a) konstruuje tabelę, wykres, schemat, rysunek,
b) redaguje poprawny merytorycznie opis przedstawionego w innej formie obiektu, zjawiska lub procesu.

8) planuje działania na rzecz własnego zdrowia i ochrony środowiska:
a) określa obiekt (przedmiot), zakres, cel działania,
b) opisuje możliwy do realizacji sposób działania, dobiera odpowiednie metody i środki, przewiduje skutki,
c) wskazuje osoby lub organizacje (instytucje), które mogą udzielić wsparcia,
d) planuje przebieg obserwacji,

9) interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo – skutkowe pomiędzy prezentowanymi faktami:
a) objaśnia i komentuje informacje, określa tendencje zmian, wyjaśnia związki przyczynowo – skutkowe,
b) odnosi się krytycznie do tekstu lub danych, np. oddziela fakty od opinii, wskazuje: niespójności, błędy logiczne, niewłaściwą metodykę,
c) wykonuje obliczenia, rozwiązuje zadania z zakresu dziedziczenia cech u człowieka,

10) formułuje wnioski oraz formułuje i uzasadnia opinie na podstawie analizy informacji:
a) dobiera racjonalne argumenty,
b) konstruuje samodzielną wypowiedź poprawną pod względem logicznym i merytorycznym.

Źródło: Oficjalna strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Menu Strony